Nội dung thi trắc nghiệm:

Ứng dụng CNTT Cơ bản gồm 6 mô đun sau:Ứng dụng CNTT Nâng cao gồm 3 mô đun sau:
  • Mô đun 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản.
  • Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản.
  • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (Ms. Word)
  • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (Ms. Excel)
  • Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (Ms. PowerPoint)
  • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản.
  • Mô đun 7: Xử lý văn bản nâng cao (Ms. Word nâng cao)
  • Mô đun 8: Sử dụng bảng tính nâng cao (Ms. Excel nâng cao)
  • Mô đun 9: Sử dụng trình chiếu nâng cao (Ms. PowerPoint nâng cao)