Nội dung thi:

Ứng dụng CNTT Cơ bản gồm 06 mô đun sau:

-         Mô đun 1 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.

-         Mô đun 2 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.

-         Mô đun 3 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản (Ms. Word)

-         Mô đun 4 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản (Ms. Excel).

-         Mô đun 5 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản (Ms. PowerPoint).

-         Mô đun 6 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Ứng dụng CNTT Nâng cao gồm 3 mô đun sau:

-         Mô đun 7 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao (Ms. Word nâng cao).

-         Mô đun 8 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao (Ms. Excel nâng cao).

-         Mô đun 9 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao (Ms. PowerPoint nâng cao).

Quy định điểm thi đậu:

Điểm phần thi Lý thuyết và Thực hành đạt từ 5 trở lên.